Aluseline lahus

Loe õpikust: 2.7 Juuste keemiline koostis

Leeliseline lahus on vees lahustatud tahkete ainete segu. Vesiniku potentsiaal, tuntud ka kui pH skaala, mõõdab lahuse leeliselisuse või happesuse taset. Skaala on vahemikus null kuni 14. Keskpunkt 7 tähistab neutraalset pH-d. Neutraalne lahus ei ole hape ega aluseline. pH tase alla 7 viitab happelisele lahusele ja numbrid üle 7 leeliselisele lahusele

Alkaline solution

An alkaline solution is a mixture of base solids dissolved in water. The potential of hydrogen, also known as the pH scale, measures the alkalinity or acidity level of a solution. The scale ranges from zero to 14. The midpoint 7 represents a neutral pH. A neutral solution is neither an acid nor alkaline. pH levels below 7 indicate an acidic solution, and numbers above 7 indicate an alkaline solution

Щелочной раствор

Щелочной раствор представляет собой смесь основных твердых веществ, растворенных в воде. Потенциал водорода, также известный как шкала pH, измеряет уровень щелочности или кислотности раствора. Шкала колеблется от нуля до 14. Средняя точка 7 представляет собой нейтральный рН. Нейтральный раствор не является ни кислотой, ни щелочью. Уровни pH ниже 7 указывают на кислый раствор, а значения выше 7 указывают на щелочной раствор